Model 1

Forslaget som Dragør Kommune som bygger på NIRAS rapport fra 2019

Model 2

Forslaget arbejder på at danne en helt ny kystprofil hvor der dannes et klitlandskab

Model 3

Her foreslås en ny, frembygget kystprofil udformet som en naturpræget sandbarre

Model 4

Mindre udgave af forslag 3, hvor der kun sikres udfor Søvangs kyststrækning.

Kystsikring af Søvang

Vores kyststrækning skal sikres, men hvordan?

Som vedtaget på generalforsamlingen i 2019 nedsatte bestyrelsen et udvalg der skulle varetage Søvangs interesser i de planlagte anlæg til beskyttelsen af Dragørs kyster.

Det er udvalgets hensigt at præge processen i en for Søvang god retning. Vi har i tæt dialog med et arkitektfirma – der bl.a. er kendt for Amager Strandpark og Køge Bugt Strandpark – udarbejdet konkrete forslag. Disse forslag skal påvirke de 3 konkurrencedeltagere i vores retning. Det skal senest ske i forbindelse med de såkaldte workshops hvoraf det første er midt i august.

De fire modeller

Vi har brug for, at der kommer forslag ud af konkurrencen, der kombinerer vision og realisme, og at den kortsigtede og visionære løsning sammentænkes i en helhed. Det betyder at samspillet med Natura 2000-områderne både må og skal tages op allerede nu.

Model 1

Forslaget fra Dragør Kommune som bygger på NIRAS rapport fra 2019

Forslag 3

Her foreslås en ny, frembygget kystprofil udformet som en naturpræget sanbarre

Model 2

Forslaget arbejder på at danne en helt ny kystprofil hvor der dannes et klitlandskab

Forslag 4

Mindre udgave af forslag 3, hvor der kun sikres udfor Søvangs kyststrækning.

Hent rapporten

Nytårskur 2021

nu kan Søvang få et overblik, samt en mulighed for at stille spørgsmål…

På grund af Covid-19 situationen i Danmark har bestyrelsen besluttet, at det ikke er forsvarligt at gennemføre et fysisk arrangement 3-1-2021 som oprindeligt planlagt.

Men I skal ikke snydes!  

Arrangementet bliver afholdt virtuelt. Datoen forbliver det samme 3.1.2021, og fordi vi alle kan ’samles på afstand’ bliver mødet også noget kortere, nemlig fra 11-13.  

Det er meget vigtigt at så mange som muligt deltager. Det er den eneste måde hvorpå Søvang får størst mulig indflydelse på den løsning, der skal vælges.  

Mødet, som er interaktivt, vil afholdes via Microsoft Teams og AhaSlides. Derfor skal du benytte to forskellige steder (klik på knapper herunder):

Hvilken løsning finder Søvang er bedst


Kystsikringsudvalget har nærlæst alle de gode spørgsmål der blev stillet undervejs ved ‘Nytårskuren’. Der var mange direkte overlappende spørgsmål, og spørgsmål der mindede om hinanden. En del spørgsmål fik vi besvaret undervejs. Nedestående er en sammenfatning af vigtige pointer, og spørgsmål der ikke blev besvaret.


Hvornår forventes projektet startet op?

Kommunen har oplyst, at det tidligst forventes startet op i 2024/2025. Der pågår en meget lang sagsbehandlingstid i flere forskellige instanser. Derudover vil forslagene gribe ind i Natura2000, hvor det optimistisk set vil kræve en sagsbehandlingstid på 5 år og måske realistisk kræve 8 år iflg. arkitektfirmaerne.

Hvad med vores bade- og bådebro?

Det er nogle af vores største aktiver i Søvang, og Kystsikringsudvalget har derfor vægtet det meget højt og som ufravigeligt ved møder med kommunen.Vi vil fortsat kæmpe for det og påvirke i den retning. Broerne skal i givet fald flyttes ud, hvor forlandet ender – set fra landsiden.

Hvordan skal det finansieres?

Der er lovgivet på området. Loven siger, at de grundejer, der opnår beskyttelse, skal finansiere kystsikringen. Kommunen har tidligere lavet en beregning baseret på et samlet budget på 220 mio kr., og her skulle en grundejer betale kr. 1.800 p.a. i 30 år, som opkræves af kommunen. Senere har kommunen fået advokatfirmaet Horten til at lave en rapport, og de ligger op til en løsning, hvor beløbet udregnes efter den off. ejendomsværdi. En løsning som er set i Køge. Det Kan oplyses, at kommunen er forpligtet til at finansiere evt merværdi, som udover tekniske kystbeskyttelsesanlæg, f.eks. en cykelsti på et dige. Kommunen kan derudover medfinansiere kystbeskyttelsesanlæg, som har almennyttigt sigte. Kommunen undersøger p.t. mulighed for statsfinansiering. Både borgerundersøgelser og arkitektfirmaerne ligger op til solidarisk finansiering for hele Dragør i lighed med andre projekter. Vi kan derfor ikke sige noget konkret om den del p.t.

Hvad betyder afstemningen for Søvang?

Afstemningen ved nytårskuren skal alene ses som en indikation på, hvor Søvangs interesse og ønsker ligger. Vi har reelt ingen indflydelse på den endelige beslutning, som ligger i kommunalt regi. Med afstemningen ønsker vi at sende et signal om, at et meget stort flertal af Søvangs grundejere vil en god løsning for Søvang, som tilfører Søvang værdi for både borgere og naturliv. Afstemningen forpligter os ikke.

Kan arkitektforslagene kombineres?

Kommunen har meget tidligt i forløbet meldt ud, at de forbeholder sig ret til at udtage delelementer fra hvert enkelt forslag.

Hvad med lugtgener og myg i forhold til forslag 1?

Kystsikringsudvalget har gjort kommunen opmærksom på problematikken, idet Arkitema i dette forslag ikke forholder sig til det. Hvorvidt lagunen kun er tiltænkt ved regnvand vides ikke, da det ikke præciseres af Arkitema.

Risikerer vi en ny strandpark med masser af turister ved forslag 1?

Nej, det er ikke Dan Hasløvs vurdering, da Søvangs infrastruktur ikke muliggør dette. Kystsikringsudvalget har både ved workshops og møder med kommunen understreget, at vi ved kystsikring ikke ønsker, at området skal ændre karakter. Kystsikringen må derfor ikke åbne op for strandpark lignende løsninger.

Hvad med udsyn for dem i 1. række  + hvad er tidshorisonten + hvad koster projekterne?

Kystsikringsudvalget har fået trykt og omdelt en brochure med et summarium på de tre forslag til alle grundejere i Søvang. Derudover henvises til vores hjemmeside  midtinaturen.dk. Her kan du få svar på de spørgsmål.

%d bloggers like this: