Hvornår forventes projektet startet op?

Kommunen har oplyst, at det tidligst forventes startet op i 2024/2025. Der pågår en meget lang sagsbehandlingstid i flere forskellige instanser. Natura 2000 beskyttelsen af Søvang er udslagsgivende i forhold til tidsplanen og den løsning det vindende arkitekthold har fremsat. Dragør kommunes bedømmelsesudvalg skriver “… Det er navnlig processen i forhold til Natura 2000 området, der kan tage tid, og hvor udfaldet er uvist. Omkring Søvang er det f.eks. vanskeligt at vælge en robust løsning, der ikke vil påvirke Natura 2000 området. Det er Dragør Kommune, der skal stå for at screene, om løsningerne kan påvirke Natura 2000 området eller en beskyttet art væsentligt, og i den forbindelse høre andre berørte myndigheder. Derpå skal kommunen lave en konsekvensvurdering, der detaljeret beskriver, hvordan projektet påvirker de naturtyper og arter, som er årsagen til, at området er udpeget som Natura 2000 område. I den forbindelse skal der også ske en høring af andre myndigheder og fx landsdækkende organisationer …”

Bedømmelsesudvalget skriver videre: “… Hvis konsekvensvurderingen ikke kan afvise, at Natura 2000 området bliver påvirket negativt, er næste skridt en fravigelsessag i EU. En fravigelse fra Natura 2000 kan kun opnås i helt særlige tilfælde, og kun hvis der ikke er alternative løsninger. Det er også afgørende, at der, inden projektet forvolder skade på Natura 2000 området, kan gennemføres tiltag, der til fulde vil kom- pensere for og opveje de skader, som projektet vil give på Natura 2000 området. Det kan fx være etablering af erstatningsnatur. Hele processen har en lang tidshorisont – måske 5 år eller mere – og udfaldet er uvist. På den anden side åbner løsningerne med udbygning af forlande i Natura 2000 området op for helt nye perspektiver og mulig- heder for at beholde og/eller styrke naturværdierne i området. Hvis vi ikke gør noget, så forsvinder Natura 2000 arealerne i takt med, at havet stiger. Med de nye forlande kan mange af de værdifulde naturområder bevares, samtidig med at den nye natur bidrager med helt nye landskaber og rekreative muligheder og sikrer landtidsholdbare og robuste klimaløsninger. Resulterer den lange proces i et nej fra EU, så har vi afsøgt mu- ligheden for at opnå de bedste løsninger og blevet lidt klogere, end vi er i dag, om vores muligheder. Projektet må herefter tilpasses på ny…” 

Kystsikringsudvalget har fortsat et samarbejde i stand med Arkitekt Dan Hasløv, som vil bistå med ekspertise og faglig vejledning i bestræbelserne på at få beskrevet alt omkring det den valgte løsninger giver af ny natur.

Hvad med vores bade- og bådebro?

Det er nogle af vores største aktiver i Søvang, og Kystsikringsudvalget har derfor vægtet det meget højt og som ufravigeligt ved møder med kommunen. Vi vil fortsat kæmpe for det og påvirke i den retning. Broerne skal i givet fald flyttes ud, hvor forlandet ender – set fra landsiden.

Hvordan skal det finansieres?

Der er lovgivet på området. Loven siger, at de grundejer, der opnår beskyttelse, skal finansiere kystsikringen. Kommunen har tidligere lavet en beregning baseret på et samlet budget på 220 mio kr., og her skulle en grundejer betale kr. 1.800 om året i 30 år, som opkræves af kommunen. Senere har kommunen fået advokatfirmaet Horten til at lave en rapport, og de ligger op til en løsning, hvor beløbet udregnes efter den off. ejendomsværdi. En løsning som er set i Køge. Det Kan oplyses, at kommunen er forpligtet til at finansiere evt merværdi, som udover tekniske kystbeskyttelsesanlæg, f.eks. en cykelsti på et dige. Kommunen kan derudover medfinansiere kystbeskyttelsesanlæg, som har almennyttigt sigte. Kommunen undersøger p.t. mulighed for statsfinansiering. Både borgerundersøgelser og arkitektfirmaerne ligger op til solidarisk finansiering for hele Dragør i lighed med andre projekter. Vi kan derfor ikke sige noget konkret om den del p.t.

Hvad betyder afstemningen for Søvang?

Afstemningen ved nytårskuren skal alene ses som en indikation på, hvor Søvangs interesse og ønsker ligger. Vi har reelt ingen indflydelse på den endelige beslutning, som ligger i kommunalt regi. Med afstemningen ønsker vi at sende et signal om, at et meget stort flertal af Søvangs grundejere vil en god løsning for Søvang, som tilfører Søvang værdi for både borgere og naturliv. Afstemningen forpligter os ikke.

Kan arkitektforslagene kombineres?

Kommunen har meget tidligt i forløbet meldt ud, at de forbeholder sig ret til at udtage delelementer fra hvert enkelt forslag.

Hvad med lugtgener og myg i forhold til forslag 1?

Kystsikringsudvalget har gjort kommunen opmærksom på problematikken, idet Arkitema i dette forslag ikke forholder sig til det. Hvorvidt lagunen kun er tiltænkt ved regnvand vides ikke, da det ikke præciseres af Arkitema.

Risikerer vi en ny strandpark med masser af turister ved forslag 1?

Nej, det er ikke Dan Hasløvs vurdering, da Søvangs infrastruktur ikke muliggør dette. Kystsikringsudvalget har både ved workshops og møder med kommunen understreget, at vi ved kystsikring ikke ønsker, at området skal ændre karakter. Kystsikringen må derfor ikke åbne op for strandpark lignende løsninger.

Hvad med udsyn for dem i 1. række  + hvad er tidshorisonten + hvad koster projekterne?

Kystsikringsudvalget har fået trykt og omdelt en brochure med et summarium på de tre forslag til alle grundejere i Søvang. Derudover henvises til vores hjemmeside  midtinaturen.dk. Her kan du få svar på de spørgsmål.