Eksisterende forhold

Det eksisterende dige

Som det beskrives i NIRAS’ rapporter, Stormflodssikring Dragør Kommune fra 2017 og 2019, ligger der foran boligområdet Søvang et smalt dige, stort set som det eneste der adskiller boligerne fra havet. Forlandet med strandeng er særdeles smalt.

Det eksisterende dige ved Søvang ligger ca. 2 meter over havets overflade (kote +2,1 m DVR90)

Bebyggelse ligger i koter på ca. 1,5 m, helt op til digets bagside. Forlandet er smalt, hvilket betyder at relativt store bølger kan risikere at løbe ind på diget under højvande.

Beskyttelsesniveau

Det nuværende dige bliver statistisk set oversvømmet én gang om året, hvert 10 år.

Nedenstånde snit viser det eksisterende dige inkl. vandstandshøjde ved hhv. en 100 års-hændelse på +2,0 meter og +4,7 meter ved en 10.000 års-hændelse.

Beskyttelse ved 100 årshændelse

Diget
          for 100 årshændelse 0

Beskyttelse ved 10.000 årshændelse

Diget
          for 10.000 årshændelse