Arkitema K/S & COWI A/S

Dragør Kommunes bedømmelsesudvalg begrunder udpegelsen af vinderen med:

“…Samlet set konkluderer bedømmelsesudvalget, at det ud fra en helhedsbetragtning på tværs af de formulere- de bedømmelseskriterier er Team Arkitema/COWIs for- slag, der er det stærkeste, og det forslag der bedst vil kunne danne grundlag for den videre udvikling af Dragør Kommunes klimarobusthed. Undtaget løsningsforslaget for Dragør gl. by og havn, rammer forslaget generelt bedst i forhold til de krav, der er stillet i konkurrence- programmet. Samtidig vurderer bedømmelsesudvalget, at Team Arkitema/COWIs forslag er det, der samlet set skaber mest tryghed. Den robusthed, der er bygget ind i forslaget, har bedømmelsesudvalget tillagt stor vægt i sin vurdering, ligesom de afledte værdier (i form af ny natur og rekreative oplevelser) virker meget over- bevisende. Bedømmelsesudvalget anerkender tillige den måde rådgiverholdet har bragt alle sine forskellige fagligheder i spil igennem konkurrenceforløbet…”