Skitseforslag – Model 2

Landskabsdiget for 100 årshændelse

Model 2, Landskabsdiget

Dette forslag arbejder med et helt nyt kystprofil, hvor der tæt på den nuværende kystlinje etableres et klitlandskab, som udformes så det fungerer som dige. Det vil få en bredde på ca. 66 m og skal i sin helhed etableres i Natura 2000-området tæt på den nuværende kyst.

Det fremtidige kystprofil opbygges, så der på det lave vand ud for Søvang dannes et nyt strandprofil med samme karakter som det nuværende strandprofil, blot længere ude. Det skal etableres med en stenet bund og understøtte de særlige biotoper, det giver for rastende fugle.

Landskabsdigets strand og klit bryder effektivt bølgerne, så stormflodssikringen i klitten vil kunne gøres væsentligt lavere end et bølgeeksponeret dige – uden risiko for overskyl.

For at sikre mod en 100 års-hændelse skal klitten etableres op til kote +2,0. Klitlandskabets højde kan opbygges etapevis, og vil løbende kunne tilpasses fremtidige, mere ekstreme stormflodssituationer.

Landskabsdiget giver området store rekreative kvaliteter, bevarer områdets naturmæssige værdier, men skaber ikke en strand egnet til badning. Bunden tæt på kysten vil fortsat være stenet. Det nuværende dige er ikke længere ’nødvendigt’, men kan evt. leve videre som en ekstra sikring. Det kan overvejes at flytte stien, så den bliver en del af landskabsdiget.

Landskabsdiget vurderes at kunne opføres med et stort naturpræg og uden faste konstruktioner som høfder, bølgebrydere o. lign., men brug af ral i en del af det nye profil skal sikre stabiliteten.

Bredden af landskabsdiget vil kunne optimeres i en videre detailprojektering. Bredden har stor betydning for sandmængde, økonomi mm.

Beskyttelse ved 100 årshændelse

Landskabsdiget for 100 årshændelse

Beskyttelse ved 100.000 årshændelse

Landskabsdiget for 10.000
                    årshændelse

Model 2 / Luftperspektiv