Kystbeskyttelse af Søvang

Som vedtaget på generalforsamlingen i 2019 nedsatte bestyrelsen et udvalg der skulle varetage Søvangs interesser i de planlagte anlæg til beskyttelsen af Dragørs kyster.

Det er udvalgets hensigt at præge processen i en for Søvang god retning. Vi har i tæt dialog med et arkitektfirma – der bl.a. er kendt for Amager Strandpark og Køge Bugt Strandpark – udarbejdet konkrete forslag. Disse forslag skal påvirke de 3 konkurrencedeltagere i vores retning. Det skal senest ske i forbindelse med de såkaldte workshops hvoraf det første er midt i august.

Kommunen har heldigvis fra starten været meget interesseret i at inddrage borgerne i Dragør.

Det har vi benyttet os af ved dels at deltage i de forskellige stormøder kommunen har indbudt til; dels har vi været i hyppig dialog med de relevante personer fra Plan og Teknik i kommunen.

Det værste vi kan forestille os er en ”Berlinmur” rundt om Dragør i form af en digeforhøjelse på 1 – 2 meter. En sådan ville formentlig få karakter af en stensat ”mole” der ville hæmme uhindret adgang til stranden og i værste fald også besværliggøre færdsel på diget. Og tænk nu hvis en forhøjelse viser sig utilstrækkelig inden for en årrække…. Så kan vi imødese en endnu højere mur (se Model 1)

Diget er i dag en livlig trafikeret færdselsåre med mange gående og cyklende. Hvor havnebyer typisk har en strandpromenade eller en mole, der benyttes til social kontakt, og som et sted hvorfra naturen kan nydes, har vi i Søvang vores dige.

Efter manges mening er der lidt for mange eksterne cyklister, der også har øje for stien på diget. Det har vi i udvalget også set på.

Finansiering af hele beskyttelsen er et politisk anliggende. Kommunen presser på for at få staten til at bidrage mest muligt, men i praksis har det hidtil været en kommunal opgave; dvs. at de berørte grundejere i kommunen skal betale over en længere årrække.

I udvalget har vi primært forholdt os til at det skal være en løsning der beskytter og som tilfører Søvang yderligere herlighedsværdi.


Vi er opmærksom på at balancere hensynet til de mange der er mest fokuseret på beskyttelse og til strandgrundejere der ønsker mest mulig udsigt bevaret.

Hvis vi skal undgå en løsning, der blot er en simpel digeforhøjelse, der ikke tilfører Søvang flere kvaliteter, er det nødvendigt at tage kampen op mod Natura 2000 kravene*.

Givet at Amagers natur for en stor del er menneskabt, giver det mening at fortsætte udviklingen mod mere natur (se Model 2 -4). Det er i den retning vi vil påvirke løsningerne i arkitektkonkurrencen. Når der skal bruges rigtig mange penge skal de også bruges til at gøre Søvang og den omgivende natur endnu dejligere.

Det skal være en intelligent løsning som vil muliggøre en senere udbygning uden en ”Berlinmur” blot bygges højere og afskærer Søvang fra strand og vand.

Og så vil vi – uanset løsningsmodel – arbejde for en adskillelse af gående og cyklende trafik.

Se nærmere om de 4 modeller i det følgende:

  1. Denne model er skræmmescenariet. Berlinmuren. Sådan kan det se ud hvis konkurrencebetingelserne følges fuldt ud.
  2. Denne model er nok den mest opnåelige. Den vil tilføre strandområdet mere værdi til gavn for naturen.
  3. Model 3 – og varianten model 4 – er den mest visionære men formentlig også langt den dyreste. Men spændende er det hvis den naturlige revle et par hundrede meter ud for kysten kan udnyttes konstruktivt.

    Afsluttende nævnes at nøgleordet er natur og ikke park. Vores vurdering er at såfremt vi satser på en strandpark udelukkende til glæde for menneskene har vi tabt Natura 2000-kampen på forhånd.

i Søvang må det vigtigste være, at det unikke kystlandskab langs Søvang og vores natur udbygges og ikke ødelægges.

Bestyrelsen

*Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder. Formålet er at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter. Det anses for særdeles tidkrævende og besværligt at ændre på områder omfattet af Natura 2000.