Skitseforslag – Model 3

Sandbarren for 100 årshændelse

Model 3, Sandbarren

Dette forslag arbejder med et nyt, frembygget kystprofil i større afstand fra den nuværende kystlinje udformet som en naturpræget løs-ning – en sandbarre. Den forhøjer den revledannelse, der allerede sker på en del af de store sandbarrer, der ligger syd for kysten. Sandbarren integrerer et dige i en klitrække. Sandbarren/klitten udbygges langs hele Amagers sydkyst, fra Søvangs grænse mod vest til kysten ud for Cafe Sylten. Hele denne strækning sikres mod stormflod.

Der er flere muligheder for hvordan en stormflodssikring kan opbygges. Den kan udformes, som vist på tegn. 03, som et klitlandskab med en bredde på ca. 85 m. Det skal i sin helhed etableres i Natura 2000-området. Det fremtidige kystprofil opbygges, så det lave vand og den stenede bund ud for Søvang bevares urørt. De særlige biotoper for rastende fugle bevares.

Sandbarren skal ikke tilsluttes den eksisterende kyst. Der skal være fri vandgennemstrømning mellem denne og kysten. For at fungere som højvandssikring skal der etableres særlige spærreværker i den østlige og vestlig del. Disse skal kun aktiveres ved stormflod.

Sandbarrens stabilitet er ikke undersøgt nærmere, men som ved landskabsdiget forventes stabiliteten at kunne sikres med ral. Et vigtigt undersøgelsesemne vil være, om den åbne gennemstrømning kan fastholdes uden vedligeholdelse (uddybninger).

Sandbarren kan udvikles både som naturområde og som rekreativt område (strande) i en nærmere afvejning af beskyttelse og benyttelse. Området vurderes at kunne udvikles til et attraktivt yngleområde hvis adgangen reguleres og ræve kan holdes borte.


Sandbarrens strand og klit bryder effektivt bølgerne, så stormflodssikringen i klitten vil kunne gøres væsentligt lavere end et bølgeeksponeret dige – uden risiko for overskyl. For at sikre mod en 100 års-hændelse skal klitten etableres op til kote +2,5 på grund af den større bølgeeksponering.

Klitlandskabets højde kan opbygges etapevis og vil løbende kunne tilpasses fremtidige mere ekstreme stormflodssituationer.

Det er muligt at reducere højden yderligere hvis sandbarren alene skal beskytte mod bølger, så selve højvandssikringen af Amager fortsat er de nuværende diger. Hvor meget er ikke undersøgt nærmere, men det nuværende dige i Søvang vurderes at kunne beskytte mod en 100 års-hændelse uden forhøjelse, hvis det ikke bølgepåvirkes. Forhøjelsen af det nuværende dige kan i Søvang ske som en grøn løsning på grund af de reducerede bølgepåvirkninger.

Sandbarren giver det sydlige Amager store rekreative kvaliteter, bevarer områdets naturmæssige værdier og skaber en strand egnet til badning. Det kan overvejes at flytte stien, så den bliver en del af strandengene syd for diget.

Sandbarren vurderes at kunne opføres med et stort naturpræg og uden faste konstruktioner som høfder, bølgebrydere o. lign., men brug af ral i en del af det nye profil kan sikre stabiliteten.

Bredden af sandbarren vil kunne optimeres i en videre detailprojektering. Bredden har stor betydning for sandmængde, økonomi mm.

Beskyttelse ved 100 årshændelse

Sandbarren
                    for 100 årshændelse

Beskyttelse ved 100.000 årshændelse

Sandbarren for 100.000 årshændelse

Model 3 / Luftperspektiv