Gennem et par år har man i kommunen arbejdet med at forberede en forstærket beskyttelse af kysterne i Dragør Kommune. Kommunen har ønsket at inddrage borgerne i denne proces i hidtil uset omfang.

Som vedtaget på seneste generalforsamling har et udvalg arbejdet med at tilgodese Søvangs interesser. Skitseforslaget, der blev uddelt i juni måned, er et håndgribeligt udtryk for udvalgets arbejde.

Formålet med at præsentere vore egne forslag var at inspirere de tre konkurrerende projekthold og kommunen.

Især ville vi forhindre en ”Berlinmur”; altså et markant forhøjet dige og dermed udfordre Natura 2000 beskyttelsen som den mest afgørende forudsætning og begrænsning for en fremtidig kystbeskyttelse.

Kommunen indbød de tre projekthold til at fremlægge deres tanker og ideer og repræsentanter for grundejerforeninger, medlemmer af kommunalbestyrelsen og et bedømmelsesudvalg.

Som det er fremgået, er risiko for stormflod den mest overhængende trussel, men forslagene skal også tage hensyn til den grundvandsstigning og de øgede regnmængder der forventes.

På basis af kommentarer og spørgsmål skal de 3 konkurrerende hold arbejde videre med deres forslag og ideer og præsentere resultatet på en ny workshop d. 30. september. Desværre må vi vente til da med at se og videreformidle forslagene.  

Følgende – og det for Søvang vigtigste – står dog klart

  1. ”Berlinmuren” synes umiddelbart aflyst, men vi ved selvfølgelig ikke hvad der kan ske når der kommer økonomi på forslagene (og ”Berlinmuren” er nok den billigste løsning på kort sigt).

De tre projektholds tanker og ideer:

  1. de to af forslagene lå temmelig tæt op af vores 3 modeller, og vi kan da formode, at vi har inspireret konkurrencedeltagerne. Af egentlig nyt var forslaget om et ”dobbeltdige” ud for kysten. Denne konstruktion ville muliggøre en lavere konstruktion fordi bølgernes højde og kraft reduceres.
  2. det sidste forslag var ganske vidtgående, idet man især fokuserede på den forsumpning en grundvandsstigning ville give hele kystområdet. Således kunne Søvang forsynes med et (ikke så højt) dige hele vejen rundt. Hele kommunen skulle bestå af enklaver eller øer der forbindes med broer eller lignende.

Økonomi, tider mm:

  1. der er som nævnt ikke sat økonomi eller finansiering på nogle af forslagene. Søvangs hovedsynspunkt er at når der skal bruges så mange penge som det forventes, skal de bruges til en forbedring af kommunens og Søvangs herlighedsværdi – også selv om det vil koste flere mere
  2. man bør snarest høre relevante interesseorganisationer om deres indvendinger (f.eks. Danmarks Naturfredningsforening); således at kommunen ikke løber ind i endeløse klagesager som i Jyllinge Nordmark.
  3. Som det fremgår, er ingen af forslagene færdigarbejdede i detaljer. Og der kan vælges mellem forskellige former for beskyttelse for de forskellige delstrækninger i kommunen. Der er typisk lagt vægt på at alle forslag kan udbygges når behov opstår.
  4. byggeriet kommer tidligst i gang om 5 år. Der er ikke særlige overbevisende planer for hvad der sker hvis vi i mellemtiden bliver ramt at en stormflod (mange vil huske at kun stille vejr forhindrede større oversvømmelser i januar 2017). Vi tror at der bliver taget fat på dette punkt fra kommunens side.

Workshop 2. 30. september 2020

Efter sidste workshop har de 3 konkurrerende hold arbejdet med at tilrette deres oplæg på baggrund af tilbagemeldingerne. Det der blev vist, var også mere detaljeret, men der blev fortsat ikke udleveret noget materiale.

Der skal arbejdes videre med forslagene efter dagens spørgsmål og kommentarer.

Derefter er det fortsatte forløb planlagt som følger (under forudsætning af at Covid-situationen gør det muligt):

6 – 11. november: Udstilling af konkurrenceforslag for alle interesserede.

9. november: Åbent borgermøde for alle interesserede.

Der er endnu ikke oplyst nærmere om tid og sted for disse arrangementer.

Uge 48 /2020 – uge 8/2021. Bedømmelsesperiode og politisk behandling.

Uge 9/2021. Offentliggørelse af vinder.

Som tidligere nævnt er kommunen ikke forpligtet til at realisere vinderforslaget. Kommunen har også ret til at ”plukke” i forslagene således at vinderens forslag ikke nødvendigvis finder anvendelse for f.eks. Søvang.

Hovedtræk af de tre projektholds ændringer for Søvang (i samme rækkefølge som sidst).

Det er fortsat tydeligt at Søvangs arbejde har præget forslag såvel som prioritering. De prioriterede områder var: Dragør Nord, Dragør havn og Søvang.

Projekthold 1

– ville forhøje diget fra ca. 2,0m til 2,7 meter og gøre det væsentlig bredere og anlægge en sti på vandsiden af diget. Herefter en lagune med ferskvand (brakvand?) i en bredde på op til 30 meter. Der skal kunne pumpes vand ud af lagunen efter kraftige regnskyl og for at kunne kompensere for grundvandsstigning. Endelig på havvandssiden af søen en form for naturudvikling i form af en banke af sten- og sandfyld med strandeng og hvide klitter. Projektets intension er at skabe mere natur.

Projekthold 2

– havde opgivet tanken om dobbeltdige; idet de ikke mente at det var en farbar løsning henset til Natura 2000. I stedet foreslog de at forsyne det nuværende dige med et antal klapper af træ. I vandret (nedslået) tilstand skal disse klapper kunne fungere som fortov. I en krisesituation sk skulle de kunne rejses op og fungere som beskyttelse mod oversvømmelse.

Projekthold 3

 – præciserede deres løsning. Deres diger blev nu kaldt landskabshævninger. Det vil sige bredere diger hvor digepræget bliver nedtonet. Der blev ikke sat højde på en digeforhøjelse men tanken er

  1. at lave en sandbanke foran Søvang og at give plads til vandet på hver side af Søvang.
  2. det skal forstås sådan, at man som kompensation for en Natura 2000 indgriben, laver et landskab benævnt ”erstatningsnatur” øst og vest for Søvang med strandenge, laguner, sumpe. Det ser ud til at berøre både militære områder, vores boldbaner og en del landbrugsarealer. Det formodes at der skal laves en form for ”landskabshævninger” på de tre andre sider af Søvang. Det skulle angiveligt give flere en mere naturpræget udsigt. 

Categories:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *