Gennem et par år har man i kommunen arbejdet med at forberede en forstærket beskyttelse af kysterne i Dragør Kommune. Kommunen har ønsket at inddrage borgerne i denne proces i hidtil uset omfang.

Som vedtaget på seneste generalforsamling har et udvalg arbejdet med at tilgodese Søvangs interesser. Skitseforslaget, der blev uddelt i juni måned, er et håndgribeligt udtryk for udvalgets arbejde.

Formålet med at præsentere vore egne forslag var at inspirere de tre konkurrerende projekthold og kommunen.

Især ville vi forhindre en ”Berlinmur”; altså et markant forhøjet dige og dermed udfordre Natura 2000 beskyttelsen som den mest afgørende forudsætning og begrænsning for en fremtidig kystbeskyttelse.

Kommunen indbød de tre projekthold til at fremlægge deres tanker og ideer og repræsentanter for grundejerforeninger, medlemmer af kommunalbestyrelsen og et bedømmelsesudvalg.

Som det er fremgået, er risiko for stormflod den mest overhængende trussel, men forslagene skal også tage hensyn til den grundvandsstigning og de øgede regnmængder der forventes.

På basis af kommentarer og spørgsmål skal de 3 konkurrerende hold arbejde videre med deres forslag og ideer og præsentere resultatet på en ny workshop d. 30. september. Desværre må vi vente til da med at se og videreformidle forslagene.  

Følgende – og det for Søvang vigtigste – står dog klart

 1. ”Berlinmuren” synes umiddelbart aflyst, men vi ved selvfølgelig ikke hvad der kan ske når der kommer økonomi på forslagene (og ”Berlinmuren” er nok den billigste løsning på kort sigt).

De tre projektholds tanker og ideer:

 1. de to af forslagene lå temmelig tæt op af vores 3 modeller, og vi kan da formode, at vi har inspireret konkurrencedeltagerne. Af egentlig nyt var forslaget om et ”dobbeltdige” ud for kysten. Denne konstruktion ville muliggøre en lavere konstruktion fordi bølgernes højde og kraft reduceres.
 2. det sidste forslag var ganske vidtgående, idet man især fokuserede på den forsumpning en grundvandsstigning ville give hele kystområdet. Således kunne Søvang forsynes med et (ikke så højt) dige hele vejen rundt. Hele kommunen skulle bestå af enklaver eller øer der forbindes med broer eller lignende.

Økonomi, tider mm:

 1. der er som nævnt ikke sat økonomi eller finansiering på nogle af forslagene. Søvangs hovedsynspunkt er at når der skal bruges så mange penge som det forventes, skal de bruges til en forbedring af kommunens og Søvangs herlighedsværdi – også selv om det vil koste flere mere
 2. man bør snarest høre relevante interesseorganisationer om deres indvendinger (f.eks. Danmarks Naturfredningsforening); således at kommunen ikke løber ind i endeløse klagesager som i Jyllinge Nordmark.
 3. Som det fremgår, er ingen af forslagene færdigarbejdede i detaljer. Og der kan vælges mellem forskellige former for beskyttelse for de forskellige delstrækninger i kommunen. Der er typisk lagt vægt på at alle forslag kan udbygges når behov opstår.
 4. byggeriet kommer tidligst i gang om 5 år. Der er ikke særlige overbevisende planer for hvad der sker hvis vi i mellemtiden bliver ramt at en stormflod (mange vil huske at kun stille vejr forhindrede større oversvømmelser i januar 2017). Vi tror at der bliver taget fat på dette punkt fra kommunens side.

Categories:

Tags:

2 Responses

 1. Kystsikringen af de sidste 13 -14 km af Amagers kystlinje.

  Efter at siden Dec 2019 og til dato at have deltaget i debatten om kystsikringen, er mit indtryk at Søvangs ca 2000 beboere, herude langs med kysten, sammen med nogle få andre borgere længere ude mod Kongelundsskoven, samt evtl Dragør borgere med sejlbåde og deres havn, alene om at interressere sig for kystbeskyttelse!
  For alle andre Dragør borgere er en evtl højvandshændelse/oversvømmelse tilsyneladende noget fjerntliggende og vel nærmest uden interesse !

  Workshop 1, afholdt den 17. Aug., beretning herfra !
  Der mangler det visionære aspekt, det nyttige gavnlige for kommende generationer , vores børn og deres børn osv. !
  Der mangler det financielle aspekt, forhandlinger med nabokommuner samt staten om financieringen !
  Det burde ske sideløbende !
  Hvor er Kystdirektoratet ?
  Hvor er Naturstyrelsen ?
  Hvor er repr fra Tårnby kommune (Plan og teknik)?
  Hvor er repr fra KBH’s kommune (Plan og teknik)?
  Det er hele øens kystsikring det drejer sig om, de sidste 13 – 14 km !
  Det er i statens interresse, da øen nu er en vigtig del af hovedstaden !
  Og skal det virkelig tage så lang tid ?
  Fra Mar. 4. til dato, kun forslag/udkast og langt fra enighed om noget som helst for alle parter akseptabelt ?

  Dette er de umiddelbare betragtninger/synspunkter efter gennemlæsning af beretningen om “Workshop 1” (på dansk = Arbejdsgruppe) forløbet !

  Men interresant !
  Og nu nærmer sig “Workshop 2” , den 30.Sept.
  Spændende !

 2. Betragtninger/synspunkter vedr. den afholdte “Workshop 1 ” (17. Aug.) samt den kommende “Workshop 2” nu den 30. Sept.

  De 3 Arkitekthold er nu informeret om, samt har set Søvangs Gr. Ej. Foreningens forslag til en visionær/langsigtet kystsikring langs sydkysten, med mulighed for oprettelse af områder til gavn for naturen og fugle faunaen samt med mulighed for oprettelse af rekreative områder for alle borgerne på Amager.

  Vides det om KB udvalget (som skal rådgive KB om bl.a. kystsikringsemnet) deltog i “Workshop 1” ? ,
  Om de har rådgivet KB bestyrelsen ?
  Om repr. fra Kystdirektoratet deltog ?

  Nu nærmer sig “Workshop 2” den 30 Sept.
  Iht til konkurrence programmet, af 4. Mar 2020 siderne 17/18, skal de 3 arkitekthold her presentere forslag på den kortsigtede kystsikring (100 års højvandshændelse) samt følge linjeføringen som vist på kort side 9 .
  Desuden, kun “konditionsmæssige” forslag deltager i konkurrencen samt får udbetalt honorar (300 000 Dkr.) !!
  Se siderne 19 og 22.

  Hvad sker der med forslaget fremlagt af Søvangs Gr. For. ??

  Vides det om Plan og Teknik agter at sende rettelser ud til programmet ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *